Praca

Praca w Nowej Dębie. MGOPS szuka pracownika na stanowisko urzędnicze

mgops nowa dęba praca

Praca/MGOPS Nowa Dęba. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego

I. Wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko:

 • 1. Obywatelstwo polskie.
 • 2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne.
 • 3. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z księgowością.
 • 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • 5. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 • 7. Znajomość ustaw: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • 1) Samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność.
 • 2) Umiejętność radzenia sobie ze stresem i działanie pod presją czasu.
 • 3) Biegła znajomość obsługi komputera.
 • 4) Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;
 • przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowanie projektów planów finansowych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków;
 • prowadzenie analityki do kont syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych;
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
 • sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;
 • rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności  księgowego;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji  księgowego;
 • współpraca ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Nowa Dęba

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV).
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
 • Kserokopie świadectw pracy, dokument potwierdzający zatrudnienie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowej.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Warunki pracy na stanowisku:

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, potrzeba przemieszczania po schodach – jedno piętro.
 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Zadania wykonywane w siedzibie Ośrodka.
 • Praca przy monitorze ekranowym poniżej 8 godzin na dobę.
 • Czas pracy: pełen etat, 8 godzin dziennie.

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie,  ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowego”

w terminie do 6 listopada 2023r. do godz. 14:00

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 listopada 2023r. o godz. 10.00 w siedzibie tut. Ośrodka.

ETAPY NABORU:

I etap: wybór osób spełniających wymogi formalne. Osoby zakwalifikowane do II Etapu o dacie  i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefonicznie. Informacja o osobach zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DODATKOWE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

Informacja o wynikach naboru zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie https://mgopsnowadeba.pl/bip/, w zakładce „Nabór na wolne stanowisko” oraz umieszczona na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Informacja o wynikach naboru zawiera imię i nazwisko kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.

Więcej informacji na stronie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Tam znajdziesz załączniki niezbędne do aplikowania na powyższe stanowisko.

źródło: MiG Nowa Dęba

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top