News

Rzeszów: dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych. Gdzie i kiedy składać wniosek?

rzeszów dodatek węglowy wniosek

Rzeszów. Wnioski o dodatek węglowy przyjmowane są w Punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Langiewicza 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, jeżeli:

 • zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo
 • po raz pierwszy zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek węglowy przysługuje jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku węglowego złoży więcej gospodarstw domowych mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek  jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin wypłaty dodatku węglowego wynosi do 60 dni od dnia złożenia wniosku

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmowane są w Punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Langiewicza 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

jeżeli:

 • zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo
 • po raz pierwszy zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złoży więcej gospodarstw domowych mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek  jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie trza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (gaz ziemny nie podlega dofinansowaniu);
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Termin wypłaty dodatku węglowego wynosi do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Osoby nie posiadające rachunku bankowego, którym przyznany został dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych będą mogły odebrać go w formie gotówkowej we wskazanych Placówkach Banku PKO BP

źródło: UM Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top