Inwestycje

Jaki przebieg będzie miała obwodnica Nowej Dęby?

obwodnica nowa dęba przebieg wariant
fot. GDDKiA

Nowa Dęba/Obwodnica. W ramach opracowanej dokumentacji projektowej, przeprowadzona została druga akcja informacyjna dla społeczeństwa.

W dniach 7 – 8 września 2022 r. wykonawca dokumentacji zorganizował i przeprowadził spotkania ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami, tj. samorządami.

Głównym Celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap I (STEŚ-R Etap I) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy Nowej Dęby, który będzie najmniej kolidował z uwarunkowaniami lokalnymi, takim jak istniejąca zabudowa, tereny zabytkowe, obszary chronione przyrodniczo.

W trakcie spotkań zaprezentowano trasy obwodnicy Nowej Dęby, a także warianty trasy obejmujące również Majdan Królewski, które były analizowane  na etapie STEŚ-R Etap I. Ze spotkania informacyjnego został sporządzony „Raport z akcji informacyjnej II”, który dostępny jest w siedzibach właściwych urzędów gmin oraz na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie: https://www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/akcja-informacyjna—obwodnica-nowej-deby

W ramach przeprowadzonej akcji wpłynęły 243 opinie, przy czym jedna w postaci zbiorczej petycji mieszkańców Huty Komorowskiej obrębu Boru i Obarówki. Łącznie było to 279 głosów, z czego 225 spełniły wymogi formalne. Dotyczyły one poparcia poszczególnych wariantów oraz zawierały propozycje korekt ich przebiegów. W wyniku nadesłanych wniosków wprowadzono następujące korekty oraz zmiany:

  • w wariancie 8 i 10 uwzględniono lokalizację nowego skrzyżowania na obwodnicy, dzięki któremu w przyszłości będzie możliwe połączenie, za pośrednictwem drogi gminnej, Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nowa Dęba z obwodnicą,
  • w wariancie 10 skorygowano przebieg na teranie gminy Majdan Królewski, dzięki czemu obwodnica będzie omijać zabudowę Huty Komorowskiej,
  • w wariancie 10 zaproponowano podwariant 10A, który zakłada zmianę przebiegu na końcowym odcinku, tj. włączenie do istniejącej DK9 przed miejscowością Komorów.

W ramach przeprowadzonej akcji informacyjnej przeanalizowano wszystkie propozycje korekt wariantów. W związku z brakiem ekonomicznego uzasadnienia dla korekty wariantu 10 i 8, nie rekomendowano zmiany polegającej na przesunięciu tych wariantów w stronę zabudowań miejscowości Kaczaki. Wszystkie opinie oraz odniesienia do nich zostały zawarte w raporcie z akcji informacyjnej. Wyniki konsultacji oraz głosy społeczeństwa zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Dopiero po uzyskaniu DUŚ, w sposób ostateczny, zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Nowej Dęby.

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 to zadanie z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. W ramach prowadzony prac, na obecnym etapie, tj. STEŚ-R etap I, wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warianty obwodnicy rekomendowane przez Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oceniający i zatwierdzający dokumentację z etapu Studium Korytarzowego.

Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (główna ruch przyśpieszonego) o długości od 13 do 18 km w zależności od wariantu. Inwestycja obejmie budowę drogi klasy GP wraz ze skrzyżowaniami  (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska. Zlikwidowane zostaną także kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miejscowości Nowa Dęba, Majdan Królewski wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Nowej Dęby i Majdanu Królewskiego jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych jaki koncentruje się w tych miejscowościach.

Dzięki inwestycji  nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości drogi. Nowa trasa ułatwi transport w ciągu drogi krajowej nr 9 z Tarnobrzega do Rzeszowa i dalej w kierunku południowym. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowej o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego, wyprowadzanie ruch z zatłoczonych miast , czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top