News

Mieszkańcy Rzeszowa mogą ubiegać się o dodatek elektryczny. Można otrzymać nawet 1500 zł

rzeszów dodatek elektryczny wniosek

Rzeszów/Dodatek elektryczny. Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, mieszkańcy Miasta Rzeszowa od dnia 1 grudnia br. mogą ubiegać się o dodatek elektryczny.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w Punkcie Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Langiewicza 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski można również przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku wraz z klauzulą RODO znajduje się w załącznikach do artykułu. Druk wniosku można również otrzymać w Punkcie Urzędu Miasta.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne), w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to:

  • zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo
  • po raz pierwszy zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., jeżeli wykorzystywanie wskazanego wyżej głównego źródła zostanie potwierdzone w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (np. fotowoltaicznej), w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną to np.: pompa ciepła, bojler, ogrzewanie elektryczne: np. elektryczny ogrzewacz akumulacyjny, elektryczne grzejniki konwekcyjne, ogrzewanie elektryczne podłogowe

W przypadku gdy:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek elektryczny przysługuje jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej gospodarstw domowych mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, dodatek elektryczny przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalone zostanie zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym:

  • objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
  • objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny, wynosi 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do składanego wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

źródło: UM Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top