Inwestycje

Na Podkarpaciu postępują prace przy budowie S19 i obwodnicach

s19 obwodnica budowa rzeszów babica
fot. GDDKiA

W woj. podkarpackim trwa dynamiczny rozwój sieci nowych dróg. W tym roku oddano do ruchu obwodnicę Stalowej Woli i Niska. W realizacji są m.in. 64 km drogi ekspresowej S19, obwodnica Łańcuta w ciągu DK94 czy rozbudowa DK28 na odcinku od Przemyśla do Medyki. 

S19 Lublin – Rzeszów   

W 2022 r. Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Połączenie przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

Na terenie woj. podkarpackiego w realizacji jest siedem odcinków S19, o różnym stopniu zaawansowania wynikającym z terminu otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe

Budowa drogi ekspresowej S19 odcinku Lasy Janowskie – Nisko Południe jest dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 971 408 465,64 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 468 342 018,53 zł.

Projekt podzielony jest na trzy odcinki realizacyjne:

  • S19 Lasy Janowskie – Zdziary 

Na tym odcinku liczącym blisko 9,5 kilometra prace prowadzone są od końca lutego 2020 r.  Wykonano ostatnią warstwę nawierzchni tzw. warstwę ścieralną. Poza tym wykonywane są głównie roboty wykończeniowe: humusowanie, umocnienie poboczy, montaż barier energochłonnych, ogrodzenia, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome, system zarządzania ruchem, nasadzenia zieleni drogowej. Zaawansowanie robót drogowych wynosi ok. 89 proc.

Poza pracami drogowymi wykonywane są roboty związane z budową obiektów inżynierskich takie jak: izolacje, nawierzchnie, balustrady i prace wykończeniowe oraz roboty branżowe związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, odwodnieniem dróg, budynkiem na MOP.

Zakończenie kontraktu wraz z przekazaniem do użytkowania drogi S19 na tym odcinku planowane jest na IV kwartał 2021 r.

http://s19lasyjanowskie-nisko.pl/odca/

  • S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem 

Na tym odcinku liczącym ok. 9 km zaawansowanie robót wynosi 68 proc. Wykonano ok. 73 proc. warstw podbudowy z betonu asfaltowego i ok. 40 proc. nawierzchni, również z betonu asfaltowego. Prowadzone są prace na wszystkich obiektach inżynierskich. Na jezdni prawej mostu nad rzeką San wykonywana jest izolacja płyty ustroju nośnego oraz montaż wyposażenia (krawężniki, deski gzymsowe, zbrojenie kap chodnikowych).

Na jezdni lewej powstają kolejne segmenty przęsła nurtowego budowanego w technologii nawisowej a wykonanie tzw. zwornika, zaplanowane jest na przełom lipca i sierpnia br. Przęsło nurtowe budowane metodą nawisową jest pod względem długości trzecim w Polsce (1. most w Grudziądzu w ciągu A1 – przęsło nurtowe – nawisowe długość 180 m, 2. most na POW w Warszawie – przęsło nurtowe – nawisowe długości 180 m, 3. most przez rz. San w ciągu S19 – przęsło nurtowe (nawis) – 142 m).

Aktualne procentowe zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 77 proc.

http://s19lasyjanowskie-nisko.pl/odcb/

  • S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe 

Na tym odcinku liczącym ok. 6 km zaawansowanie robót wynosi 91 proc. Warstwy podbudowy oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na ciągu głównym S19 wykonano już w 95 proc. W lipcu wykonawca przystąpi do układania warstwy ścieralnej. Równocześnie kontynuowane są prace na obiektach mostowych. W czerwcu na węźle Nisko Południe, DK19 została przeniesiona na nowo wybudowany obiekt mostowy nad S19. Umożliwiło to kontynuację robót na drodze ekspresowej oraz rozbiórkę starej jezdni drogi krajowej nr 19. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2021 r.

http://s19lasyjanowskie-nisko.pl/odcc/

S19 Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ

Budowa drogi ekspresowej S19 odcinku Nisko Południe – Sokołów Małopolski Północ jest dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 1 132 005 519,33 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 587 297 822, 46 zł.

Projekt podzielony jest na trzy odcinki realizacyjne:

  • S19 Nisko Południe – Podgórze 

Na tym odcinku liczącym 11,5 km prace prowadzone są od lutego 2020 r., a roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończono roboty ziemne na trasie głównej. Aktualnie wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni S19, gdzie na odcinku ok. 9 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwę wiążącą. Na ukończeniu są prace na obiektach inżynierskich. Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 80 proc. Trwają roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych.

Na realizowanym odcinku drogi S19 zlokalizowane są dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze. Obecnie wykonywane jest ich zagospodarowanie oraz prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynków a także budowa oświetlenia.

Prowadzone są także prace wykończeniowe w zakresie humusowania, obsiewu trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem. Ponadto kontynuowany jest montaż barier energochłonnych. Równolegle trwają prace na drogach poprzecznych (drogi gminne, droga krajowa nr 19) oraz dodatkowych jezdniach. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest na kwiecień 2022 r.

http://www.s19-nisko-podgorze.pl/

  • S19 Podgórze – Kamień 

Na odcinku Podgórze – Kamień prace rozpoczęły się w marcu 2020 r. i przekraczają założenia wynikające z zatwierdzonego harmonogramu. Zakończono wykonywanie robót ziemnych na trasie głównej. Do ukończenia ułożenia konstrukcyjnych warstw bitumicznych: podbudowy i warstwy wiążącej na trasie głównej pozostał jedynie odcinek o długości ok. 400 m. Wykonawca rozpoczął już układanie warstwy ścieralnej SMA, którą wykonano na długości ok. 2,5 km. Zaawansowanie robót drogowych wynosi 83 proc.

Na większości obiektów inżynierskich prace znajdują się w końcowej fazie. Ich zaawansowanie to ok. 93 proc.

Równocześnie wykonywane są roboty branżowe związane m.in. z przebudową sieci kolidujących z S19, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz systemem odwodnienia drogi. Tu zaawansowanie prac sięga 83 proc.

Trwają też prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp
i terenów płaskich oraz montaż ekranów akustycznych. Zakończenie prac zaplanowano we wrześniu tego roku.

http://www.s19-podgorze-kamien.pl/

  • S19 Kamień – Sokołów Małopolski Północ 

Na tym liczącym ok 8 km długości odcinku, prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Aktualne zaawansowanie robót wynosi 60 proc. W zakresie branży drogowej wykonywane są roboty ziemne, prace przy konstrukcji nawierzchni w tym podbudowy pomocnicze i zasadnicze a także przy budowie krawężników i obrzeży betonowych. W zakresie branży mostowej obecnie wykonywane są zasypki fundamentów, korpusów i ścian oporowych oraz umocnienia stożków. Trwa również montaż dylatacji, systemu odwodniania oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych.

Natomiast w zakresie robót branżowych kontynowanie są prace przy przebudowie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowie kanału technologicznego, jak również prace przy budynkach na Obwodzie Drogowym. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w kwietniu 2022 r. jednak, jeśli wykonawca wcześniej zakończy roboty, droga zostanie udostępniona do ruchu szybciej.  Od kwietnia tego roku część inwestycji, tj. węzeł Sokołów Małopolski Północ, jest już w użytkowaniu.

http://www.s19-kamien-sokolow.pl/

S19 Rzeszów Południe – Babica

10 lipca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel. Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km. Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km. We wrześniu br. zgodnie z Kamieniem Milowym, planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakończenie budowy zaplanowano na I połowę 2026 r.

Obwodnice w budowie

Intensywne prace trwają na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 Łańcut - Głuchów o długości 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta). Zaawansowanie prac przekroczyło 77 proc. Na całym odcinku wykonano ok. 70 proc. masy bitumicznej.  Obecnie prowadzone są prace związane z konstrukcją drogową trasy głównej oraz na jezdniach dodatkowych w zakresie nawierzchni. Realizowane są także prace brukarskie. Trwa budowa oświetlenia i montaż ekranów akustycznych. Na obiekcie mostowym na rz. Sawa w Głuchowie pozostały do wykonania prace wykończeniowe. Zakończyła się przebudowa sieci oraz prace na wszystkich stanowiskach archeologicznych, których na tym kontrakcie było sześć. Prace na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

http://obwodnicalancuta.pl/

Ważnym i strategicznym zadaniem jest realizowana rozbudowa 7-kilometrowego odcinka DK28 Przemyśl – Medyka prowadzącego do przejścia granicznego z Ukrainą. Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną, jezdnia prawa na dojeździe do granicy na długości 0,5 km będzie miała rozszerzenie do czterech, a następnie do pięciu pasów ruchu. Z uwagi na specyfikę prowadzonych robót, w pierwszym etapie wykonywane są prace związane z budową jezdni prawej.

W drugim etapie wykonawca przystąpi do realizacji jezdni lewej. Zaawansowanie prac wynosi 24 proc. Aktualnie realizowane są m.in. prace związane z robotami drogowymi tj. wykonywanie nasypów, ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem i betonu asfaltowego AC 22P.

Ponadto trwa budowa odwodnienia drogowego, zatok autobusowych zlokalizowanych przy jezdni prawej i ciągu pieszo-rowerowego, a także budowa przepustów. Zakończenie robót zaplanowano na połowę 2022 r.

http://www.dk28przemyslmedyka.pl/

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top