Inwestycje

Jak obecnie wygląda budowa dróg na Podkarpaciu? Wszystko o S19 i nie tylko

s19 budowa rzeszów barwinek babica via carpatia

Drogowa mapa województwa podkarpackiego ciągle się zmienia, kolejne kilometry nowych tras oddawane są do ruchu. Sieć dróg krajowych rozwijana jest głównie w oparciu o rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W ostatnim czasie udostępniono kierowcom odcinki trasy Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem, a także obwodnice Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta. Celem działań GDDKiA jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, który przejmie ruch z najbardziej obciążonych dróg, poprawi komfort jazdy i skróci czas podróży, ale przede wszystkim znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym słowem budowa dróg na Podkarpaciu idzie pełną parą.

S19 Lublin – Rzeszów

W ostatnich miesiącach udostępniano sukcesywnie kolejne odcinki drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem a granicą województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki nowej drodze Rzeszów zyskał połączenie nie tylko z Lublinem, ale również poprzez S17, z Warszawą. Tym samym stolica woj. podkarpackiego ma nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4.

W 2012 r. oddano do użytku odcinek S19 od autostrady A4 do Stobiernej, a w 2017 r. dalej do węzła Sokołów Małopolski Północ. Budowa dalszego ciągu S19 została podzielona na sześć odcinków o łącznej długości ok. 53,8 km. W październiku i grudniu 2021 roku oddano do ruchu pięć kolejnych fragmentów Via Carpatii w woj. podkarpackim. To łącznie 45,6 km, na odcinkach pomiędzy węzłami: Lasy Janowskie – Zdziary, Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, Nisko Południe – Jeżowe, Jeżowe – Łowisko, Łowisko – Sokołów Małopolski Północ. Przed tegorocznym weekendem majowym udostępniono ostatni odcinek z mostem na Sanie, Zdziary – Rudnik nad Sanem.

Dzięki temu dzisiaj kierowcy korzystają już z prawie 82 kilometrów szlaku Via Carpatia na terenie woj. podkarpackiego. Obecnie trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonujemy samochodem osobowym w czasie ok. trzech godzin. Połączenie przez Lublin i S17 zastąpiło dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

Budowa drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do Lasów Janowskich była dofinansowana ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

S19 Rzeszów – Barwinek (granica państwa)

Po oddaniu do ruchu odcinków S19 na północ od Rzeszowa, obecnie przygotowywany jest jej południowy przebieg, do granicy państwa w Barwinku. W realizacji jest 42,2 km trasy S19, zaś kolejne 42,3 km na etapie przetargu. Ten fragment Via Carpatii podzielony jest na osiem odcinków realizacyjnych:

 • Rzeszów Południe – Babica – trwają roboty budowlane,
 • Babica – Jawornik – na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj. W tym roku planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Początek robót budowlanych w roku 2023,
 • Jawornik – Lutcza – na etapie przetargu, otwarcie ofert: 9 sierpnia br.,
 • Lutcza – Domaradz – na etapie przetargu, otwarcie ofert: 9 sierpnia br.,
 • Domaradz – Krosno – na etapie przetargu, wybór najkorzystniejszej oferty: sierpień br.,
 • Krosno – Miejsce Piastowe – na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj. 8 lipca do Wojewody Podkarpackiego złożony został wniosek o wydanie ZRID. Początek robót budowlanych w roku 2023,
 • Miejsce Piastowe – Dukla – na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj. W tym roku planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Początek robót budowlanych w roku 2023,
 • Dukla – Barwinek – na etapie przetargu, wybór najkorzystniejszej oferty: sierpień br.

Budowa drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa to ogromne wyzwanie dla inżynierów. Im dalej na południe, tym teren o bardziej różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniu i budowie. Realizacja będzie trudna zarówno pod względem budowy geologicznej, jak i uwarunkowań środowiskowych.

Trasa S19 będzie przebiegać na przemian, przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z ciekami wodnymi. Stąd konieczność zaprojektowania licznych estakad, mostów, a także nie występujących dotąd w naszym województwie, tuneli. Dla przykładu, na odcinku Domaradz – Iskrzynia, rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m. Z kolei na odc. Dukla – Barwinek powstanie 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m.

Na południowych odcinkach S19 zaplanowano budowę trzech tuneli:

 • na odc. Rzeszów Południe – Babica tunel o dł. 2,2 km,
 • na odc. Jawornik – Lutcza tunel o dł. 2,9 km,
 • na odc. Lutcza – Domaradz tunel o dł. 0,9 km.

Poza ukształtowaniem terenu, wykonawcy będą musieli poradzić sobie też z gruntami o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznych dla fliszu karpackiego.  Dlatego już na etapie koncepcji programowej prowadzono dokładne badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Wykonane w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne wzdłuż projektowanych odcinków, co będzie dużym wyzwaniem dla inżynierów.

Podsumowując, budowę trasy Via Carpatia z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych.

Co na budowie S19 Rzeszów Południe – Babica?

10 lipca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel. Odcinek ma długość 10,3 km. Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km.

Aktualnie na budowie, w zakresie branży drogowej, kontynuowane są prace przy odhumusowaniu terenu, zagęszczaniu i stabilizacji podłoża gruntowego. Wykonywane są nasypy i wykopy. W lipcu wykonano około 20 tys. m3 wykopów oraz ponad 36 tys. m3 nasypów.

W branży mostowej prowadzone są prace zbrojarskie na ławach fundamentowych estakady ES-1 w m. Racławówka, estakadach ES-10 i ES-11 w m. Babica oraz na wiadukcie drogowym WD-8 w Lutoryżu. Ponadto Wykonawca kontynuuje prace związane z wykonaniem mikropali kotwiących dla pali CFA. W rejonie przejścia dla małych zwierząt PZM-4 wykonano wzmocnienie podłoża metodą Trenchmix.

W branży tunelowej w rejonie portalu południowego betonowano oczepy osuwiska OS3-S4. Wykonano też kotwy gruntowe, ściany szczelinowe oraz izolację cienką oczepów. Kontynuowane są również roboty branżowe przy budowie, przebudowie i przełożeniach sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, gazowniczych i wodociągowych.

Wykonawca zrealizował także roboty związane z wykonaniem ściany szczelnej, zbrojeniem oraz betonowaniem stóp fundamentowych dla zakładu prefabrykacji elementów obudowy tunelu (tzw. tubingów). Wykonany został również montaż konstrukcji stalowej oraz konstrukcji dachu.

W najbliższych miesiącach wykonawca zaplanował kontynuację rozpoczętych prac we wszystkich branżach. Kontynuowane będą roboty ziemne polegające na wykonywaniu nasypów i wykopów oraz prace związane z zabezpieczaniem osuwisk i budową podpór pod obiekty. Przebudowywane i budowane będą sieci wodociągowe, teletechniczne i elektroenergetyczne, a także kanalizacja sanitarna.

Realizowane będą również poszczególne warstwy konstrukcyjne drogi oraz kontynuowana będzie budowa obiektów inżynierskich. Wykonywane będą także prace polegające na zabezpieczeniu osuwisk znajdujących się w strefach portalowych tunelu oraz zabezpieczanie samych portali. W IV kwartale br. planowany jest transport do kraju maszyny drążącej tunel (TBM) tak, aby na początku 2023 roku mógł rozpocząć się etap drążenia tunelu.

DK28 Przemyśl – Medyka

Ważnym i strategicznym zadaniem jest realizowana rozbudowa 7-kilometrowego odcinka DK28 Przemyśl – Medyka prowadzącego do przejścia granicznego z Ukrainą. Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną, jezdnia prawa na dojeździe do granicy na długości 0,5 km będzie miała rozszerzenie do czterech, a następnie do pięciu pasów ruchu. Z uwagi na specyfikę prowadzonych robót, w pierwszym etapie wykonywane były prace związane z budową jezdni prawej.  W drugim etapie wykonawca przystąpił do realizacji jezdni lewej.

Zaawansowanie prac wynosi ponad 90 proc. Na ciągu głównym DK28 warstwa ścieralna z SMA 11 została wykonana w 100 proc. Trwa wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego, nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach, nawierzchni ścieralnej ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego a także montaż urządzeń BRD (bariery ochronne, ogrodzenia segmentowe U-12a) oraz nasadzenia drzew i krzewów. Realizowane są także konieczne do wykonania prace poprawkowe na poboczach gruntowych uszkodzonych przez pojazdy oczekujące na przekroczenie granicy.

Do wykonania pozostało m.in. ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na dodatkowych jezdniach, wykonanie ogrodzenia wzdłuż dodatkowej jezdni, montaż oświetlenia drogowego i przejść dla pieszych, a także prace porządkowe i wykończeniowe. Roboty zakończą się do września br.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top